ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ အစိမ္းေရာင္ေတြျမင္တိုင္း အဟုတ္ မွတ္ေမနက္


.........................
...................................
............................................

ဘုန္းဇင္ဆို ေအာက္ခန္းက ကြန္နဲ႔ ဖဘကလည္း ၂၄ နာရီ အြန္။
အေပၚထပ္ အခန္းမွာလည္း အြန္။
မိနီ အိုင္ပက္လည္း အြန္။
လူက ရွိတာ မႈတ္ဝူး။ ႐ုပ္ျပသက္သက္ရယ္ သက္လား ငိငိငိ။

Post a Comment