ရြာျပန္တယ္ဆိုပါစို႔


ရြာျပန္တယ္ဆိုပါစို႔။ ပထမရြာသားနဲ႔ေတြ႔ရင္ သူက ေျပာမယ္
"ဟာ ဦးဇင္း၊ ဒီတစ္ေခါက္ အသားေတြျဖဴလာတယ္ေနာ္" ဆက္သြား၊ ေနာက္တေယာက္ေတြ႔မယ္
"ဟာ ဦးဇင္း၊ ဒီတစ္ခါ အရင္တစ္ေခါက္ေလာက္ အသားမျဖဴဘူးလားလို႔"
"ဒီတစ္ေခါက္ ပိန္သြားတယ္"
"ဒီတစ္ေခါက္ ဝလာတယ္"
ဒါမ်ိဳးေတြ ပုံမွန္ၾကားရတယ္။
source


အခု အရြယ္ရလာေတာ႔မွ သေဘာေပါက္တာ(ဒါေတာင္ အရြယ္လိုတယ္)။ ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုတာ သိပ္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ညီညြတ္ဖို႔ မလိုလွဘူး၊ ေျပာလိုက္မိဖို႔ပဲ။
"ဒီေန႔ ရုံးမွာ အလုပ္ပါးၾကပါေစ"

Post a Comment