"ေတာ္ၿပီ တရားပြဲခဏနားမယ္"


ကမ္းလက္ shared Ye Htut Khaung's video.
"ေတာ္ၿပီ တရားပြဲခဏနားမယ္"
"တင္ပါဘုရား"


Post a Comment