ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲက ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ၂


ျမင္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ဖုံးဖုံးဖိဖိထားျခင္းသည္ "တိဏဝတၳာရက" မည္၏။
ယင္းနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဆင္ဆင္ကို အေနာက္တိုင္းက "အင္ထယ္ေလးဂ်င္႔ ေအာ္ ပေရးရွင္း (Intelligent Operation)" ဟုဆိုသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ႔ ယင္းက "ဘူဒိုဇာနဲ႔ထိုးရွင္းျခင္း" ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။

Post a Comment