ဂ်ပန္ေတြက ဂ်လယ္ေတြ


ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းစဥ္ကို ဒီေလာက္ႀကိဳးပမ္းတႀကီးလုပ္ေဆာင္ယူခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က အေနာက္တိုင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဟာ ဧရာမနယ္ေျမကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတဲ့ လက္ရွိပံုစံကေန အေႏွးနဲ႕အျမန္ လက္ေလွ်ာ့ေနာက္ဆုတ္ေပးရလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဂ်ပန္ေျမကေန စြန္႔ခြာသြားရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္ဥပေဒနဲ႕အညီပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရမယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္လက္ခံထားၾကလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုမအုပ္ခ်ဳပ္ခင္ ဂ်ပန္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ သူတို႔ ဥပေဒေတြကို အစမ္းသေဘာနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Post a Comment