ဘ႑ာေငြေတြကို ေႏြရာသီ စံနန္ေတာ္ထဲမွာ


အေနာက္တိုင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စစ္ေရးအရဖိအားေပးမႈေတြ ခံေနရ တဲ႔ၾကားထဲမွာပဲ ၁၈၉၃ ခု၊ က်င္မင္းဆက္ကာလမွာ ကာကြယ္ေရအးအတြက္ သုံးစြဲရမယ္႔ဘ႑ာေငြေတြကို ေႏြရာသီ စံနန္ေတာ္ထဲမွာ ခန္းနားေတာက္ပ တဲ႔ ေက်ာက္သားေလွထြင္းထုဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳခဲ႔တယ္။

(ကစ္ဆင္းဂ်ား၊ World Order. P 218)

Post a Comment