အရင္တရုတ္ေတြက ဇာတိဂုဏ္ေမာက္မာ၊ ဗဟုသုတနည္း


"၁၉၈၂ က တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မပါ။ ဒီေန႔ အားလုံးလိုလိုက ဘြဲ႔ရ၊ အမ်ားစုက ဘြဲ႔လြန္။ သူတို႔ ေကာလိပ္ေတြရဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြက အေနာက္တိုင္း ဟန္။ အရင္တရုတ္ေတြက ဇာတိဂုဏ္ေမာက္မာ၊ ဗဟုသုတနည္း၊ အျမင္က်ဥ္း။ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္အုပ္စုက အတိတ္နဲ႔ လုံးဝမတူ။ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္အုပ္စုက တရုတ္သမိုင္းကို မႊတ္ေနေအာင္သိေပမဲ႔ သမိုင္းရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္းျခင္း (သခင္မ်ိဳးေဟ႔ တို႔တရုတ္ေနမွာေပါ႔) မခံၾကရေတာ႔ဘူး။"
သိပ္ေကာင္းတဲ႔ ေကာက္ခ်က္ပါ။ (World Order ႏွာ ၂၂၈)

Post a Comment