ေရွးေခတ္ မနသိကာရ


"ဆြမ္းခ်က္တာ ေပ်ာ႔သြားတယ္ဘုရား"
"ေအးကြယ္၊ ဝါးရသက္သာတာေပါ႔"
"ဆြမ္းခ်က္တာ မာသြားတယ္ဘုရား"
"ေအးကြယ္၊ ညေန မဆာတာေပါ႔"

အခုေခတ္ မနသိကာရ

"အင္တာနက္ ပ်က္သြားတယ္ဘုရား"
"ေအးကြယ္၊ မ်က္စိ အနားရတာေပါ႔"
"အင္တာနက္ ျပန္ေကာင္းေနတယ္ဘုရား"
"ေအးကြယ္၊ အြန္လိုင္းတက္ရတာေပါ႔"

Post a Comment