စကားပုံ


ျမန္မာစကားပုံက ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္။
ဥေရာပကေတာ႔ ေရာမၿမိဳ႕ မီးၿမိဳက္ေတာ႔ နီရိုဘုရင္ တေယာထိုး။
တရုတ္အစဥ္အဆက္ စကားပုံက "All under heaven is in chaos, the situation is excellent."

Post a Comment