ျပသနာရွိရင္ အေျဖရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္က ယုံၾကည္


အေမရိကန္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံက လက္ေတြ႕ဆန္ၿပီး တ႐ုတ္က သေဘာတရားေရး ဆန္တယ္။
သူ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အေမရိကန္မွာ မရွိဖူးဘူး။ တ႐ုတ္က ၿခိမ္းေျခာက္မခံရတဲ့ အခါရယ္လို႔ မရွိဖူးဘူး။
ျပသနာရွိရင္ အေျဖရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္က ယုံၾကည္ၿပီး ျပသနာရဲ႕အေျဖဟာ ေနာက္ျပသနာရဲ႕ လမ္းစလို႔ တ႐ုတ္က ယုံၾကည္တယ္။
အေမရိကန္က လတ္တေလာျပသနာကို ခ်က္ခ်င္းအေျဖရွာၿပီးတ႐ုတ္က တဆင့္ခ်င္း အေျဖရွာတယ္။
တ႐ုတ္က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစပ္ၿပီး သူ႔ႏိုင္ငံကို ပုံေဖာ္ယူတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံးကလည္း အေမရိကန္နဲ႔ ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္း။

World Order, page 226

Post a Comment