အဲဒီေတာ့ ဆင္ျဖဴတစ္ေကာင္ ရေအာင္ရွာၿပီး ဆီးရီးယားကိုပို႔ဖို႔လုပ္

Post a Comment