သတင္းစာဖတ္ေတာ့


ကမ္းလက္ shared Title Wave's photo.
ဘာသာေတာင္ မျပန္ရက္စရာပဲ။
သတင္းစာ မဖတ္ေတာ့ သတင္းငတ္။
သတင္းစာဖတ္ေတာ့ သတင္းမွား ရ။ ေၾကးမုံတို႔ ျမန္မာ့အလင္းတို႔နဲ႔ မတ္တြင္းနဲ႔ကေတာ့ ကြက္တိပဲ။
 

Post a Comment