ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းက အႀကီးမားဆုံးေရာဂါ။ (ဓမၼပဒ)


၁။ ေရာဂါဘယကင္းျခင္းက လာဘ္ႀကီးတစ္ပါး။
၂။ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းက အႀကီးမားဆုံးေရာဂါ။ (ဓမၼပဒ)

"၁" ကို အရြယ္ေကာင္း၊ က်န္းမာေရးေကာင္းသူေတြက အျပည့္အဝ နားမလည္တတ္ၾကဘူး။
"၂" ကို ခ်မ္းသာတဲ႔ႏိုင္ငံေတြ၊ သက္ေတာင္႔သက္သာ ဘဝရွိသူေတြက အျပည့္အဝ နားမလည္တတ္ၾကဘူး။
(လြန္ခဲ႔တဲ႔တနဂၤေႏြက ဆန္းေဒးဓမၼကလပ္မွာ ေျပာျဖစ္တဲ႔စကားေလးပါ)

Post a Comment