ေက်ာင္းမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ အ၀ွား


သူ႔သားက NUS ေရာက္သြားၿပီး
သူက ကိုရီးယားကို ေဟာလီးေဒး ၁၀ ရက္ ထြက္သြားေလရဲ႕ဗ်ာ။

Post a Comment