၁၉၈၂ က ဘြဲ႕ရ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွမပါ


၁၉၈၂ က ဘြဲ႕ရ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွမပါ။ ဒီစာအုပ္ရးေနခ်ိန္မွာေတာ့ အားလုံးနီးပါးက ဘြဲ႕ရေတြ။
သူတို႔ပညာေရးကလည္း အေနာက္သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းနဲ႔အညီ ျဖစ္တယ္။
(ကစ္ဆင္းဂ်ား)

Post a Comment