ဓမၼေဘရီ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အေ၀းေရာက္လက္ေဆာင္


စာမ်က္ႏွာ ၅၆၈ ပါတယ္။
ေက်းဇူးပါဘုရား။ လာပို႔ေပးတဲ့ မစိုးမိုးေရာေပါ့။


Post a Comment