တရုတ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းယုံၾကည္မႈ


တရုတ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းယုံၾကည္မႈအရ တရုတ္ဟာ မဇၩိမႏိုင္ငံေတာ္။
အျခားႏိုင္ငံေတြက အခြန္ေတာ္ဆက္ႏိုင္ငံေတြ။ ဘယ္သူမွ သူနဲ႔ တန္းတူမရွိ။
၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းအထိ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာမရွိ။ အေနာက္ဖိအားေၾကာင္႔ ရွိလာရေပမဲ႔ အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာဝန္က လူအရိုင္း အစိုင္းေတြကို စီမံကြပ္ကဲျခင္း။
သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီဆိုတာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ သူတို႔နဲ႔
ထိုက္တန္တဲ႔ ေနရာ၊ အဆင္႔ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္။

Ref: World Order.

Post a Comment