သေဗၺ ဂါးဗားမင္႔ အနတၱာ


သေဗၺ ကြန္စတီက်ဴးရွင္း အနိစၥာ၊
သေဗၺ ဒစ္စ္ယူနတီ ဒုကၡာ၊
သေဗၺ ဂါးဗားမင္႔ အနတၱာ။

Post a Comment