ကဲ ကြ၊ အာ႔မွ ဒီမိုကေရစီ၊ မေက်နပ္ရင္ မလိုက္ခ္နဲ႔။Post a Comment