ဆြမ္းစားသြားရင္း အစိတ္သားကိစၥကို ေနာက္ေတာ႔ သံရုံးတစ္ရုံးလုံး ရီၾကတယ္


ဝါဆိုသကၤန္းကပ္၊ ဆြမ္းစားသြားရင္း အစိတ္သားကိစၥကို ေနာက္ေတာ႔ သံရုံးတစ္ရုံးလုံး ရီၾကတယ္။
သံရုံးကို ေလးအုပ္ လက္ေဆာင္ ေပးလိုက္တယ္။Post a Comment