ပါးစပ္ရာဇဝင္ေလး ျဖစ္သြားခဲ႔ၿပီ


ပါးစပ္ရာဇဝင္လို႔ပဲ သေဘာထားၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ မႏၲေလး သာသနာ႔တကၠသိုလ္ ေန႔စြဲမ်ားထဲမွာ ျဖစ္၏။ သီဟနာဒတို႔ထက္ စီနီယာ မ်ားစြာ က်ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးက အေနာက္တိုင္း ဗုဒၶဘာသာပညာရွင္မ်ား ေရး သားသည့္ စာေပမ်ားကို အဖတ္မ်ားၿပီး အေနာက္တိုင္းဟန္ လႊမ္းမိုးသြားကာ သူ၏ စာတမ္းထဲမွာ ဤသို႔ ရဲရဲတင္းတင္း မွတ္ခ်က္ေရးဖူးသည္။
"ဤအခ်က္ကို ဘုရားရွင္ေသာ္မွ သတိျပဳမိခဲ႔ဟန္ မတူ" ဟူသတတ္။
က်မ္းစစ္ဆရာမ်ား အဖြဲ႔က "အရွင္ဘုရားႏွယ္၊ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ သတိျပဳမိခဲ႔ ဟန္ မတူရယ္လို႔၊ ဒီစာေၾကာင္းကိုေတာ႔ ျပင္ေတာ္မူပါဦး"
ေလ်ွာက္ထားၾကေလ၏။
******************************************************************

ယခု သီဟနာဒလည္း ကိုယ္တိုင္ႀကဳံရေလၿပီ။
"ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုသာေရြး၊ သင္႔ အနာဂတ္ စိတ္ေအးရၿပီ၊ အပါယ္တံခါး ပိတ္ေပလိမ္႔မည္" ဟု ဆိုလာေခ်၏။


ထို႔ေၾကာင္႔ ပါးစပ္ရာဇဝင္ မွတ္ခ်က္ေလး ေရးခ်င္မိသည္
"ဤအခ်က္ကို သဗၺညုတဉာဏ္ရွင္၊ ဘုရားသခင္ေသာ္လည္း သိျမင္ေတာ္မူခဲ႔ဟန္ မတူ၊ နည္းပညာအကူျဖင္႔ ပိဋကတ္သုံးဆူကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ရွာေဖြၾကည့္မွတ္ေသာ္လည္း ဤဝါက်မ်ိဳ တစိုးတစိမ်ွပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေတြ႔ၾကရ"

ပါးစပ္ရာဇဝင္လို႔ပဲ သေဘာထားၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

သီဟနာဒ

Post a Comment