ဒီထက္ ေကာင္းတဲ႔ပုံေတြ႔ရင္ ပို႔ေပးၾကပါရန္


ဇင္ေဝေသာ္က ဇင္နီကို ေထာက္ခံသလို ဦးသိန္းစိန္ကိုလည္း ေထာက္ခံ ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ ေၾကာ္ျငာပံုကို ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ေဝါေပၚတင္ေပးဖို႔ ေစာင္႔ၾကည့္ေန ခဲ႔ပါတယ္။
ဒီပုံကို ရွင္သစၥာေဝါမွာ ေတြ႔တာပါ၊ ဒါနဲ႔ ဒီပုံကို အသုံးျပဳခြင္႔ေပးဖို႔ သူ႔ဆီက ခြင္႔ေတာင္းေတာ႔ သူလည္း သမ်ားဆီကယူထားတာ၊ ယူပါလို႔ ခြင္႔ျပဳပါတယ္။
ျပသနာက မူရင္းပုံပါ။ အႏၲရာယ္ရွိသည္နဲ႔ တြဲေနပါတယ္။ ေရြးစရာမရွိလို႔ ရွိတာပဲ တင္လိုက္ရပါတယ္။
(ဒီထက္ ေကာင္းတဲ႔ပုံေတြ႔ရင္ ပို႔ေပးၾကပါရန္)

Post a Comment