၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင္႔က


၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင္႔က
ျမန္မာနဲ႔ထိုင္း ဗိုလ္လုပြဲလက္မွတ္ ဝယ္ရသလို
ျဖစ္ေနမလား စိုးရိမ္စရာ။

ပန္ေတာ္က် ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကလည္း
သနားရမွာလား၊ ဖေနာင္႔နဲ႔ ပိတ္ကန္ရမွာလား
စဥ္းစားစရာ။

Post a Comment