သူတို႔က ဒီလိုပဲျငင္းခုံေနတတ္ၾကတဲ႔လူမ်ိဳးေတြပဲ ဆုိတာ


တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိထားသင့္တာက အေမရိကန္ ေတြဟာ သူတုိ႔ေကာင္းေၾကာင္းကို မိုးတစ္လံုးေလတစ္လံုး ႂကြားဝါေျပာတတ္ၾကသလို သူတုိ႔ရဲ႕ ျပႆနာ ေတြဆုိရင္လည္း ရွိတာထက္ ပိုေျပာတတ္ၾကတယ္ဆိုတဲ႔ သူတုိ႔သဘာ၀ပါ။ ဒါေတြေၾကာင့္ တယ္လီဗီးရွင္း အစီအစဥ္ေတြ ပိုၾကည့္ေကာင္းလာတယ္၊ သတင္းစာေတြလည္း ပိုေရာင္းလို႔ေကာင္းလာတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကိုေျပာခ်င္ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာဆုိတာကိုလည္း သတိထားစရာျဖစ္ႏိုင္ျပန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား ေလ့လာသူပညာရွင္ေတြေတာင္ အစပိုင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ေတြ သူတို႔ခ်င္း သေဘာထားေတြကြဲၿပီး ၫႈိမရႏိႈင္းမရျဖစ္ေနၾကၿပီလို႔ထင္ေနတတ္ၾကတယ္၊ ေနာက္မွသာ သူတို႔က ဒီလိုပဲျငင္းခုံေနတတ္ၾကတဲ႔လူမ်ိဳးေတြပဲ ဆုိတာကို သေဘာေပါက္သြားၾကတာမ်ိဳးပါ။Post a Comment