အဲလိုလုပ္ပါ။ ဟိုေန႔က ပုံထက္သာတယ္။


ကမ္းလက္ shared MOI Webportal Myanmar's video.
  You will never walk alone!
  အဲလိုလုပ္ပါ။ ဟိုေန႔က ပုံထက္သာတယ္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ျမန္မာ U-23 ေဘာလုံးအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္အားကစားသမားမ်ား သုိ႕ ေျပာၾကားသည့္ ဂုဏ္ျပဳ အားေပးစကား▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Posted by MOI Webportal Myanmar on Monday, June 15, 2015

Post a Comment