"ဒါ တို႔ျပည္ ဒါ တို႔ေျမ တို႔ ပိုင္တဲ့ေျမ...."


တီဗြီ ေၾကျငာသူက writing on the wall တဲ့၊ အေျဖထြက္ၿပီးသားပြဲလို႔ ေျပာတာ။
မကန္ခင္ေျပာတဲ႔ ခင္ဗ်ားစကားကို ရႈတ္ခ်ပါတယ္။Post a Comment