အဘတို႔ကို ေျပာတာ မဟုတ္၊ ဗီယက္နမ္ကို ေျပာေနတာပါ


ဗီယက္နမ္
ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္က်န္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေသာ့ခတ္ခံေနရတဲ့ႏိုင္ငံ

"ပါတီရဲ႕ အဓိကက်တဲ႔ေနရာတိုင္းကို စစ္အတြင္း အသက္မေသဘဲ က်န္႐ွိေနခဲ့တဲ့ စစ္အရာ႐ွိႀကီးေတြက ယူထားပါတယ္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပဲ၊ သူတို႔ရယူထားတဲ့ အစိုးရပါတီတြင္းအဆင့္ေတြက စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ေတာ္လို႔၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ေတာ္လို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ကာလ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ဗီယက္နမ္ၾကား ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းႀကီးေတြ ေဖာက္ရာမွာ ဘယ္သူက ပိုၿပီးရွည္ရွည္ေဖာက္ႏိုင္သလဲဆိုတာအေပၚ မူတည္ၿပီး ရာထူးအႀကီး၊ အေသးေတြ ခြဲေဝရယူထားတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ တ႐ုတ္အရာ႐ွိေတြ တူညီတာဆိုလို႔ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈပဲ ႐ွိပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို သူတို႔ေကာင္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကတဲ့ အစိုးရပါတီထိပ္သီး အရာ႐ွိႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္တဲ့သူေတြက ႐ုတ္တရက္ႀကီးပြားခ်မ္းသာ သြားၾကတာကိုေတြ႕ၿပီး ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္သြားၾကရင္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈလည္း စတင္လာခဲ့ေတာ့တယ္။ ဥပမာ အေကာက္ခြန္အရာ႐ွိႀကီးက ကားကိုေမွာင္ခိုသြင္းမယ္၊ ၿပီးရင္ ရတဲ့အျမတ္ကို ေ၀စားမယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြပါ .... ။"

Post a Comment