တ႐ုတ္ျပည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါေစ


“တ႐ုတ္ျပည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါေစ။ သူႏိုးလာရင္ တစ္ကမၻာလံုး လႈပ္ခတ္သြားလိမ့္မယ္”
(နပိုလီယံ)

Post a Comment