အာဏာယူထားစဥ္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေဒါက္ျဖဳတ္ဖို႔ကလြဲလို႔ ဘာမွမလုပ္


အာဏာယူထားစဥ္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေဒါက္ျဖဳတ္ဖို႔ကလြဲလို႔ ဘာမွမလုပ္၊ ျပည္သူကို ဘာမွလည္း မေျပာ
ေဗဒင္လိုလို၊ ဓာတ္ဆရာ နတ္ဆရာလိုလို၊ ေတာင္ယုံ ေျမာက္ယုံ
ဒီၾကားထဲ သူကပဲ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲသူလိုလို။
အဲသေလာက္ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္ရင္ ရိုဟိန္ဂ်ာ အေပါက္၊ ကိုးကန္႔အေပါက္၊ ကိုဟီးမားအေပါက္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း အျပတ္ ရွင္းထားခဲ႔ ပါေတာ႔လား။
နာဂ လက္နက္ကိုင္အေရးထက္ ေလရွီးက စစ္တပ္ဝင္းထဲမွာ ငွက္ေျပာႏွစ္ခိုင္ ထြက္လို႔ ရာထူးတက္ေတာ႔မွာဆိုၿပီး ေပ်ာ္ေနတဲ႔ တပ္ရင္းမႈးက ရွိေသး။ ျဖစ္ရပုံေတာ႔။


Post a Comment