အသံထြက္ ေရာေႏွာမႈ


ေလာကဓမၼ ကို ျမန္မာလို ေလာကဓံ ဟု သိထားၾကသည္။
အမွန္ေတာ့ ေလာကဓမၼက ေလာကျဖစ္စဥ္ သေဘာတရား သာျဖစ္ပါသည္။
ေလာကဓံ ဟု ေခၚဆိုနားလည္ရာမွ တဆင့္ ေလာကဒဏ္ ႏွင့္ ေရာေထြးမႈလည္း ျဖစ္သြားေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုးေလာကဓံၾကံဳရတိုင္း ဒါက ေလာကဓံပဲဟု သတ္မွတ္လာၾကသည္။ မယုံ မရွိပါနဲ႔၊ ထီေပါက္လို႔ ေပ်ာ္ေနသူကို ဒါက ေလာကဓံလို႔ မေျပာၾကပါ။

အမွန္မူ ေလာကဓမၼေခၚေသာ ေလာကဓံသည္ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါ ပါ၀င္ပါသည္။
ဆန္႔က်င္ဖက္ ေလာကဓံမ်ားစြာ အခု ရန္ကုန္ျပန္တဲ့အေခါက္မွာ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ မီးပ်က္သည္၊ ဥပေဒထဲမွ ခပ္တည္တည္ ဥပေဒမရွိသလို ေတာင္းသည္။ ဒါသည္ ေလာကဓံ။
မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ အရွင္လတ္လတ္ရလိုက္ျခင္းသည္လည္း ေလာကဓံသာ ျဖစ္ပါသည္။

Post a Comment