မ်က္ႏွာ မလိုက္ေၾကး၊ ဘယ္ပုံက သဘာဝပိုက်သလဲ။*****

Post a Comment