တစ္ရြာလုံး ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာခ်ည္းပဲ ေမြးထားတယ္ (ဆိုလား)


မွတ္ပုံတင္ အတု လုပ္ပုံကလည္း တစ္ရြာလုံး ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာခ်ည္းပဲ ေမြးထားတယ္ (ဆိုလား)။
(ဆိုလား) ဆိုေတာ႔ သတင္း အတိအက်ေတာ႔ မဟုတ္ဘူးေပါ႔။
သတင္း အတိအက် မဟုတ္ေပမဲ႔ မွန္ပုံေတာ႔ရတယ္ေနာ္႔။
အလိမ္ကမ်ားေတာ႔ အလိမ္အိတ္စပတ္ေတြေပမဲ႔ အစထြက္ထြက္လာတတ္တာေပါ႔။

Post a Comment