ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေလာက္ေခၽြးထြက္စရာေတာင္ မလို


ဗီယက္နမ္မွာ ဥမင္လိုင္ေခါင္း အရွည္ႀကီးေဖာက္ႏိုင္တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးျဖစ္တာပဲ တဲ႔။ လီကြမ္းယု ေျပာတာပဲ။
ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေလာက္ေခၽြးထြက္စရာေတာင္ မလိုဘူး။
အဘနဲ႔တည့္၊ ေပါက္တတ္ကရ ေဖ႔ဘုတ္စေတးတပ္ တင္ႏိုင္ရင္ကိုပဲ ရေနၿပီ။

Post a Comment