အိပ္မက္မ်ား ရွင္သန္ဆဲ


မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနခ်င္လ်င္ ယူ ၂၃ ၏ ကစားဟန္၊ တစ္ဦးခ်င္းကစားဟန္၊ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ကြန္မင္႔ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ေငြတံဆိပ္ကို ေက်နပ္စြာ ခံယူပါသည္။ ဂိုးျပတ္သေလာက္ ေျခမျပတ္ပါ။ အိပ္မက္မ်ား ရွင္သန္ဆဲ။

Post a Comment