ျမစ္တစ္စင္း


ျမစ္တစ္စင္း ေပ်ာက္
ျမစ္တစ္စင္း ေဖာက္
လူမေပ်ာက္ေသးသေရြ႕ ေလ်ွာက္ေဟ႔
ဓမၼဂဂၤါ.....


Post a Comment