ေအဒီ ၂၁ ရာစု


လူ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးရသည့္ အေရးတႀကီး ကိစၥႏွစ္ရပ္
၁။ စစ္အေၾကာင္း နားလည္ရမည္ (သို႔) ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္း နားလည္ရမည္။
၂။ ေခၽြးမ၊ သားမက္ ဖယ္ေရး၊ မဖယ္ေရး။
********************************************************************************
ဘီစီ ၆ ရာစု

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရွင္ေဒဝဒတ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္။ လင္းႏို႔သား ငါးရာျဖစ္ဖူးေသာ ရဟန္း ၅၀၀။

ဗုဒၶဇင္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေရးတႀကီး ကိစၥႏွစ္ရပ္
၁။ ဗုဒၶဇင္ကို ႏွံ႔စပ္ရမည္ (သို႔) ပိဋကတ္ေတာ္ကို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာရမည္။
၂။ အဖိတ္ေန႔ညေနမွာ ေခါင္းရိတ္ရမည္ (သို႔) ဥပုသ္ေန႔ မနက္မွာ ေခါင္းရိတ္ရမည္။

ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔အထက္မွာရွိမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျပဳႏိုင္ သည္။

မွတ္ခ်က္။ ဘုရားလည္း "ဒုအဂၤုလံ၊ ေဒြမာသံ" ျဖင္႔ ေရာမခ်ရ။ ဆႏၵရွိလ်ွင္ ဘုရားလည္း ေထာက္ခံ (သို႔) ကန္႔ကြက္ တစ္မဲထည့္ခြင္႔ရွိသည္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းမၿပီးမွီ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင္႔ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္တို႔ကို ရဟန္းငယ္ ၅၀၀ ထံ စည္းရုံးေရး မလႊတ္ရ။

Post a Comment