ဘဝ ကြာတားဖိုင္နယ္


ဘယ္အသင္း၏ အရႈံးအႏိုင္အေျဖကိုမွ ေစာင္႔စရာမလိုဘဲ ကြားတားဖိုင္နယ္ ကို ေစာင္႔ေနရေသာဘဝသည္ ေအးခ်မ္းသည္။ ဘယ္သူရႈံးပါေစ၊ ဘယ္သူႏိုင္ ပါေစ ဟု ဆုေတာင္းေနစရာ (သို႔) က်ိန္စာတိုက္ေနစရာ မလို။ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ ေက်းဇူးခံ၊ ေက်းဇူစားမရွိေသာ လူ႔ဘဝသည္ အနည္းဆုံး ကြားတား ဖိုင္နယ္နဲ႔ေတာ႔ တူပါသည္။
လူတစ္ေယာက္က ေက်းဇူးမကန္းသင္႔သလိုအျခားတစ္ေယာက္ကလည္း ေက်းဇူးကို လက္ညွိဳးထိုးၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္သင္႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤ ကိစၥက ရႈပ္ေထြးလွ၏။

မည္သို႔ဆိုေစ ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္သမားမ်ားသည္ ဘဝ ကြာတားဖိုင္နယ္ က ေစာင္႔ေနသူေတြျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္မိပါသည္၊ သူတို႔ကို အထင္လည္း ႀကီးပါသည္။
ကမာၻ႔သမိုင္းက ေျပာျပေနသည္ကလည္း ဤနည္းအတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ယူ ၂၃ သည္ ဆုေတာင္းစရာ (သို႔) က်ိန္စာတိုက္ေနစရာ မလို၊ ကေမၻာဒီးယား ကို အႏိုင္ (သို႔) သက္လုံေခၽြလိုလ်ွင္ သေရ ကန္ဖို႔သာလိုပါသည္။
လိပ္ျပာသန္႔၏။

Post a Comment