ဆရာႀကီး ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)


၁၉ ရက္ေန႔က ထူးထူးျခားျခား တက္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ဆရာႀကီး ဦးတင္ဦး က်ဴရွင္လည္းပါ၀င္သည္။ ဆရာႀကီးကေတာ့ အရြယ္လည္းရွိ၊ မ်က္စိလည္းေကာင္း အခုလို စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရံုမက ဘာသာျပန္ဖို႔အထိပါ စိတ္၀င္စားလို႔ ၀မ္သာေၾကာင္း၊ သူ႔အေနနဲ႔ မ်က္စိကို ေတာ္ေတာ္ ၫွာေနရေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ စကား ဒီထက္ၾကာၾကာ ေျပာလိုေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက ရႈပ္ေနသျဖင့္ ခဏသာေျပာခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ျပည့္စုံသည္။ ေလးစားရသည့္ ဘာသာျပန္ ကၽြမ္းက်င္လွေသာ ဆရာႀကီးေတြထဲမွ တစ္ေယာက္ လို႔ေတာ့ အနည္းဆုံး ေျပာႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဆရာႀကီးႏွင့္ ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ အလြန္၀မ္းသာမိပါသည္။


စုဋီကာရွိၿပီးျဖစ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးတင္ဦး က်ဴရွင္၏ ေဆာင္းပါးကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္မိၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ အတိတ္၊ ပစၥၥဳပၸန္မွတဆင့္ အနာဂတ္ကို ေမ်ွာ္ေခၚေရးထားသျဖင့္ သုံးသပ္စရာေတြ မ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။Post a Comment