ဖတ္ခဲ႔ရတဲ႔ စာတစ္ပုဒ္......


"Later period" ကို ေလထာ ပရိယတ္ လို႔ ( ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုမွ) ဆရာတစ္ေယာက္က အသံထြက္ လို႔ ျမန္မာေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ၿပဳံးစရာ ျဖစ္ၾကရဆိုပဲ။

Post a Comment