ျမန္မာေတြ ဂိုးႏိုင္၊ စာရိတၱႏိုင္


နာမည္ႀကီးစကၤာပူကတုံးေပၚ ျမန္မာေတြ ထိပ္ကြက္ၿပီ
ဒီတစ္ခါ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ရီပါ
ျမန္မာေတြ ဂိုးႏိုင္၊ စာရိတၱႏိုင္
ေကာင္းတဲ႔အလုပ္ဆိုတာ လူနည္းစုကေန စရတယ္။Post a Comment