အဲသေလာက္ႀကီး ေရွ႕ထြက္လို႔ေတာ႔ မေကာင္းဘူးထင္သပါ႔


ကိုယ္႔လူေတြထဲမွာ ဘယ္သူက ေခ်ာက္တြန္းလိုက္သလဲ မသိဘူး။ မေန႔က မီဒီယာက ဖိုင္နယ္ပြဲ ထင္ျမင္ခ်က္ လာေမးေနလို႔ ျငင္းခဲ႔ရေသးတယ္။ အဲသေလာက္ႀကီး ေရွ႕ထြက္လို႔ေတာ႔ မေကာင္းဘူးထင္သပါ႔။ ကိုယ္႔ေပ႔ဂ်ေလးနဲ႔ကို ေရးတာက တစ္မ်ိဳးေလ။

Post a Comment