အရပ္မတူလည္း ေပါင္းလို႔ရတယ္


ဆီးယူ တူေမာရိုး အင္ ျမန္မာ ဂိုင္းစ္။Post a Comment