တကယ္က ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္ကို ပိုင္နိင္ဖို႔၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္အထိ ရွိေနဖို႔သာ


အနာဂါမ္ ဆရာသက္ႀကီး တရားျပလာခဲ့ဖူးသည္။
ထိုမွေနာက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ာ ဆက္တိုက္လိုလို တရားျပလာခဲ့ၾကသည္။
ကမ႓ာအထိတရားေျခဆန္႔သြားသူက ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာ
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ကအစ မ်ားစြာ တရားျပသူျပ၊ အဘိဓမၼာ ပို႔ခ်သူ ပို႔ခ်။

မေန႔က သူမ်ားတက္သျဖင့္ ဖတ္လိုက္ရသည့္ စေတးတပ္တစ္ခုမွာ လူအလုပ္ကို ဘုန္းႀကီးလုပ္လို႔ရေပမဲ့ ဘုန္းႀကီးအလုပ္ လူလုပ္လို႔ မရဟန္ ေရးထားတာကို ဖတ္လိုက္ရသည္။
တကယ္က ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္မႈ ရွိပါသည္။
တကယ္က ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္ကို ပိုင္နိင္ဖို႔၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္အထိ ရွိေနဖို႔သာ အေရးႀကီးသည္။

ဒါက ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေအာက္မွာပဲ ရွိေသးသည္။

Post a Comment