ရိုးသားမႈက ေကာင္းပါတယ္။


ရိုးသားမႈကေနတဆင္႔ တစ္ဖက္နားေပါက္ ျဖစ္သြားရင္ေတာ႔ စဥ္းစားစရာပါ။
(လူအထင္ႀကီးလို ႀကီးျငား ေျပာၾကည့္တာပါ။ မႀကီးေတာ႔ အရင္းေပါ႔)

Post a Comment