ဘယ္ဘာသာတရားပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုံစံခြက္အတုိင္း႐ုိက္သြင္းရင္ အစြန္းေရာက္ေတြပဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္


၂၁ ရာစုမွာ ဘယ္ဘာသာတရားပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုံစံခြက္အတုိင္း႐ုိက္သြင္းရင္ အစြန္းေရာက္ေတြပဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဘယ္ဘာသာတရားေဟာၾကားခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးတာက လူပီသဖုိ႔၊ လူသားဆန္ဖုိ႔၊ လူ႕အေတြးအေခၚရွိဖုိ႔ပါပဲ။

Post a Comment