ရဲေဘာ္ႀကီး ဝတ္မႈံ သို႔ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းပါ ေက်ာ႔ဝတ္မႈံေရ။
အမွတ္ေပးဒိုင္ သုံးေယာက္စလုံး (သစၥာနီ၊ ဓမၼဂဂၤါ၊ ဇင္ေဝေသာ္) ပ၊ ဒု လြန္ဆြဲစရာမလိုခဲ႔တဲ႔ ကေလးပါပဲ။
ဘယ္လို ဆိုးႏြဲ႔ပါေစ။ သူ႔ကို သည္းခံေစာင္႔ေရွာက္ေပးၾကပါ။

Post a Comment