အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သေဘာတူညီမႈ ရသြားသည္ဆိုရာမွာ


အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သေဘာတူညီမႈ ရသြားသည္ဆိုရာမွာ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႔မ်ားက သူတို႔၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသူေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ
"ဒီလူေတာ႔ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာေဖာက္သြားၿပီ"
ဆိုသည္အထိ ခံစားၾကရတတ္သည္။ ပို၍ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ "အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာေဖာက္သြားၿပီ" ဆိုသည့္အသိမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မုန္းတီးမႈသည္ ရန္သူ႔အေပၚထားရွိေသာ မုန္းတီးမႈထက္ပင္ ႀကီးမား သြား တတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔အက်ိဳးဆက္မ်ား မရွိဘဲလည္း သေဘာတူညီမႈ မရတတ္ျပန္။

(ဟန္တင္တန္)

Post a Comment