ဒီေန႔ ရွယ္တဲ႔အလုပ္လုပ္မယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ႀကိဳက္တဲ႔ပို႔စ္ကိုး။

Post a Comment