အဲသလိုႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။


ဆရာေတာ္္က မူအားျဖင္႔ ေမတၱာရပ္ခံတာပါ၊ ဒါကိုပဲ မူအားျဖင္႔ အားစမ္းတာ လို႔ ေခၚရင္လည္း ရပါတယ္။
လက္ခံခ်င္ရင္ မူအားျဖင္႔လက္ခံၿပီး၊ ေဝဖန္ခ်င္ရင္လည္း မူအားျဖင္႔ ေဝဖန္ခ် လိုက္ရုံပါပဲ။
ဘာမွမဟုတ္ဘူး၊ "မူအားျဖင္႔သေဘာေပါက္ပါၿပီ" တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္အေၾကာင္း စဥ္းစားေနလို႔။

Post a Comment