လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ၊ ဒုတြဲ၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳဆီက ျပန္လာၿပီ


လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ၊ ဒုတြဲ၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳဆီက ျပန္လာၿပီ။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ပရုဖတ္။ မၾကာမီ ထြက္ႏိုင္ပါေတာ႔မယ္ (ဒါေတာင္ လပိုင္းေတာ႔ ၾကာဦးမွာ)

နားဝင္မခ်ိဳတဲ႔ အမွန္တရားမ်ား ကိုေတာ႔ စထရိတ္တိုင္းမ္ စည္းကမ္းေတြေၾကာင္႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ ကမ္းလက္ကေန ျဖန္႔ရေတာ႔မယ္။ စာအုပ္ေဈးကို ၄၀၀၀ ကေန ၃၅၀၀ ေလ်ွာ႔ခ်ပါမယ္။
စာဖတ္ပရိသတ္ကို ေက်းဇူးတင္လ်ွက္။

Post a Comment